Water Purification

Making Water Safe

Puresan เป็นสารละลายไอออนิกเชิงซ้อน ประกอบด้วย ทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี และเงิน ไอออนของแร่ธาตุธรรมชาติที่มีประจุบวกเหล่านี้จะก่อให้เกิดสองสิ่ง

ประการแรก แร่ธาตุเหล่านี้จะไปทำลายโครงสร้าง DNA และผนังเซลล์ ของแบคทีเรีย ไวรัส และตะไคร่น้ำ

ประการที่สอง หลังจากถูกประจุบวก อนุภาคเล็กๆในน้ำจะรวมตัวกันเป็นอนุภาคที่ใหญ่ขึ้น (floc together) สามารถดักจับได้ง่ายขึ้นโดยใช้ระบบการกรอง

Puresan มีการประยุกต์ใช้ในสระว่ายน้ำ บ่อน้ำตกแต่ง โรงบำบัดน้ำเสีย สปา ปศุสัตว์ และการเกษตร สามารถใช้แทนคลอรีนซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นพิษที่รู้จักกันดี